אאא

איך ראו שהשכינה שורה על הבעל שם טוב הקדוש?

שמעתי מהמגיד מישרים מ' אליהו ז"ל, שכאשר הגיע למגיד הגדול ממעזריטש בפעם הראשונה, סיפר לו המגיד מה שקרה פעם אחת ביום טוב כשהתפלל עם הבעל שם טוב הקדוש.

והמגיד לא זכר אם היה זה ביום הראשון של פסח או ביום שמיני עצרת, ובאותו היום, היה צריך לברך על הגשם או הטל, הבעל שם טוב הקדוש נעמד להתפלל בחשק רב לפני התיבה.

ושמעתי מבחירי חבורתו של הבעל שם טוב הקדוש, שהיה נוהג הבעל שם טוב הקדוש להתפלל בזעקה גדולה, וכיון שהרב המגיד ממעזריטש היה חולה גדול, היה הדבר קשה לו, ולכן, יצא מבית המדרש ונכנס התפלל ביחידות, בבית הקטן שצמוד לבית המדרש.

ולפני תפילת מוסף, הלך הבעל שם טוב הקדוש למקווה, ואח"כ הלך לבית הקטן ששהה בו המגיד, כדי ללבוש את הקיטל.

וסיפר המגיד לר' אליהו, שהיה מכיר מתי השכינה שורה על הבעל שם טוב הקדוש, כי בזמן זה היה נראה שאינו בעולם הזה.

הבעל שם טוב הקדוש לבש את הקיטל, וראה המגיד שיש קמט על כתפיו של הבעל שם טוב הקדוש, ובא המגיד שיישר את הקמט, וכשנגע בקיטל התחיל לרעוד, ולכן, אחז בשולחן שהיה שם, וגם השולחן התחיל לרעוד עימו.

ויצא הבעל שם טוב מהבית הקטן לתפילת המוסף, והמגיד להמשיך לרעוד, עד שהיה צריך להתפלל ולבקש מה' יתברך, שיקח ממנו דבר זה, כי אין בכוחו לסבול זאת.

ועוד שמעתי, מרב ק"ק פולנאה, מחבר הספר 'תולדות יעקב יוסף', שפעם אחת היה במקום תפילתו של הבעל שם טוב הקדוש כלי גדול עם מים, ובשעת תפילת הבעל שם טוב הקדוש, וראו שהמים נעים ונדים.

כי היה ממש השראת השכינה על הבעל שם טוב הקדוש, ומזה רעדה הארץ, כמו שכתוב: 'מפני אשר ירד עליו ה' באש ויחרד כל ההר מאוד'.

אך על הארץ לא היה ניכר השארת השכינה בגלוי, ובמים היה ניכר מאוד.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

אומר הבעל שם טוב הקדוש שיש לקב"ה רחמים רבים על בניו, וישנם כמה סוגי רחמים שכל אחד יכול לעורר על עצמו, ועל כל עם ישראל.

אהבה רבה: לפעמים הקב"ה מרחם על האדם כמו שמרחם אב על בן, שמביא לבן כל מה שצריך שלא יחסר לו כלום, וסוג האהבה הזאת של אב לבנו, נקראת: "אהבה רבה".

אהבת עולם: ויש לקב"ה גם רחמנות כמו שיש למלך על בן כפר, או על שאר אנשים עניים, ואהבה זאת  נקרא: "אהבת עולם" - מפני שלהם חסר כל טוב, והמלך מרחם עליהם.

מה שאין כן על בנו – אף על פי שיש לו טובה הרבה, רק דבר קטן חסר לו, יש למלך רחמנות עליו.

רחמנות מחמת צער הבן: ויש לקב"ה עוד סוג שלישי של רחמנות: וזוהי רחמנות המלך על בנו, מחמת שיש לבן צער.

יש הבדל בין שלושת סוגי הרחמנות שיש למלך על בניו, שהרחמנות הראשונה, שהאב מרחם על בנו, ונותן לו הכל, ואף מוסיף לתת לבן כל דבר קטן שרק יחסר, וזאת היא - רחמנות תמידית, ושני הרחמניות השניות אינם כך.

לעורר את רחמי המלך: אבל, תמיד כשהבן קורא לאביו בשמו, או אפילו הבן כפר קורא למלך בתואר שמתאים לו, מתעוררים רחמי המלך עליהם, מגודל אהבתם אליו.

הקב"ה – צמצם עצמו בתורה: מלבד כל הרחמנות הנ"ל, יש לקב"ה רחמנות נוספת, שכל אחד יכול לעורר דרכה את רחמי ה' יתברך, והיא: שכאשר האדם קורא בתורה, ואפילו בן הכפר, ואפילו מי שאינו מבין את פנימיות התורה, רק קורא אותה בדחילו ורחימו.

אותיות התורה שמותיו של הקב"ה: כל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, וקודשא בריך הוא ואורייתא – חד הוא.

מניח כל עסקיו – ופונה לקוראיו: כאשר קוראים לאדם בשמו, הוא מניח כל עסקיו ופונה למי שקורא לו, ומשיב לו על שאלתו מחמת שהוא קשור בשמו, כך גם הקב"ה כביכול, מצמצם את עצמו בתורה, וכשקוראים בתורה – נמשך ומתעורר על האדם רחמיו וחסדיו הרבים של הקדוש ברוך הוא, כי הוא ושמו יתברך הוא אחדות.

יהי רצון שהשבוע יגלה הקב"ה את רחמיו המרובים על כל עם ישראל, ויזכו לכל הברכות והישועות, בביאת משיח צדקנו, במהרה, אמן.