הפינה של מרן: דין איסור עשיית מסחר ומלאכה בשבתהפינה של מרן: דין איסור עשיית מסחר ומלאכה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין איסור עשיית מסחר ומלאכה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין ריצה בשבתהפינה של מרן: דין ריצה בשבתישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין ריצה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: תפילת מנחה בערב שבת לאחר קבלת שבת בציבורהפינה של מרן: תפילת מנחה בערב שבת לאחר קבלת שבת בציבורישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: תפילת מנחה בערב שבת לאחר קבלת שבת בציבור (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין בין השמשותהפינה של מרן: דין בין השמשותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין בין השמשות (יביע אומר)
הפינה של מרן: זמן תפילין ובין אדם לחברוהפינה של מרן: זמן תפילין ובין אדם לחברוישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: זמן תפילין ובין אדם לחברו (יביע אומר)
הפינה של מרן: חובת כיבוד התפיליןהפינה של מרן: חובת כיבוד התפיליןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חובת כיבוד התפילין (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין שימוש בשעון שבתהפינה של מרן: דין שימוש בשעון שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין שימוש בשעון שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין שביתת כלים בשבתהפינה של מרן: דין שביתת כלים בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין שביתת כלים בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני שימוש בחשמל בשבתהפינה של מרן: דיני שימוש בחשמל בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני שימוש בחשמל בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכה המתחילה קודם השבת ונגמרת מאליה תוך השבתהפינה של מרן: מלאכה המתחילה קודם השבת ונגמרת מאליה תוך השבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכה המתחילה קודם השבת ונגמרת מאליה תוך השבת (יביע אומר)
הפינה של מרן:  דין מי ששכח ברך עלינוהפינה של מרן: דין מי ששכח ברך עלינוישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין מי ששכח ברך עלינו (יביע אומר)
הפינה של מרן: תקנות עזרא הסופר בקריאת ספר תורההפינה של מרן: תקנות עזרא הסופר בקריאת ספר תורהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: תקנות עזרא הסופר בקריאת ספר תורה (יביע אומר)
הפינה של מרן: ברכת שהחינוהפינה של מרן: ברכת שהחינוישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ברכת שהחינו (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין רצה בברכת המזון של שבתהפינה של מרן: דין רצה בברכת המזון של שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין רצה בברכת המזון של שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני חיוב ציציתהפינה של מרן: דיני חיוב ציציתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני חיוב ציצית (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני ברכת מעין שבע בליל שבתהפינה של מרן: דיני ברכת מעין שבע בליל שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני ברכת מעין שבע בליל שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין משקין הראויין לקידושהפינה של מרן: דין משקין הראויין לקידושישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין משקין הראויין לקידוש (יביע אומר)
הפינה של מרן: אין קידוש אלא במקום סעודההפינה של מרן: אין קידוש אלא במקום סעודהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אין קידוש אלא במקום סעודה (יביע אומר)
הפינה של מרן: קידוש בבית הכנסתהפינה של מרן: קידוש בבית הכנסתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: קידוש בבית הכנסת (יביע אומר)
הפינה של מרן: הלכות קידושהפינה של מרן: הלכות קידושישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות קידוש (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין חולה וקטן ביום הכיפוריםהפינה של מרן: דין חולה וקטן ביום הכיפוריםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין חולה וקטן ביום הכיפורים (יביע אומר)
הפינה של מרן: עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפרהפינה של מרן: עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפרישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר (יביע אומר)
הפינה של מרן: הלכות יום הכיפוריםהפינה של מרן: הלכות יום הכיפוריםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות יום הכיפורים (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני ואזהרות שחיטת עופות הכפרותהפינה של מרן: דיני ואזהרות שחיטת עופות הכפרותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני ואזהרות שחיטת עופות הכפרות (יביע אומר)
הפינה של מרן: בתשעה לחודש תענו את נפשותיכםהפינה של מרן: בתשעה לחודש תענו את נפשותיכםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: בתשעה לחודש תענו את נפשותיכם (יביע אומר)
הפינה של מרן: הלכות ליל ראש השנההפינה של מרן: הלכות ליל ראש השנהישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות ליל ראש השנה (יביע אומר)

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

כיכר facebook